Adatvédelmi nyilatkozat

A hírlevelére történő regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. aktuális ajánlataival és piackutatási célból megkeresse, továbbá személyes adatait (név, email cím) az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) elektronikusan küldött Hírlevelével kapcsolatos személyes adatkezelésére vonatkozik. Felhasználó az a természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki adatainak megadásával jogosulttá vált a Hírlevél Szolgáltatás igénybevételére. A jelen Adatkezelés Tájékoztató megismerése után az üzemeltető hírlevelére történő regisztrációval és a szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait az üzemeltető ezen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

Adatkezelés elvei

A Hírlevél Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az üzemeltető a Felhasználók személyes adatainak tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban kezeli. Az üzemeltető kizárólag a Felhasználó jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott, és amelyhez a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozáskor hozzájárulását adta. Az üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden technikai/szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa.


Adatkezelés célja

Az üzemeltető Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelésének célja a Felhasználó részére hírlevél küldése az e célból regisztrált Felhasználók részére, tájékoztatás az üzemeltető által forgalmazott termékekkel és nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információkról, továbbá a Felhasználó piackutatási célból történő megkeresése az üzemeltető szolgáltatások fejlesztése, optimalizálása érdekében.

Adatkezelés jogalapja

A személyes adatok felvétele és kezelése a Hírlevél Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul, melyet a Felhasználó a hírlevélre történő regisztráció alkalmával, a saját e-mail címének megadásával ad meg. Az üzemeltető Hírlevél Szolgáltatása kizárólag regisztrációval vehető igénybe, amely regisztráció során a szükséges személyes adatok (név, email cím) felvételére és kezelésére kerül sor. Az üzemeltető által a Hírlevél Szolgáltatás során kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, és reklámszabályok, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§- a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény határozzák meg. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az üzemeltető a Hírlevél Szolgáltatás működtetése során adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Adatkezelés időtartama

Az üzemeltető a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott időtartam alatt kezeli a Felhasználó Hírlevél Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatait. Az üzemeltető a Hírlevél Szolgáltatás működtetése céljából kezelt személyes adatokat az adatkezelési cél megszűntével vagy a Felhasználó ilyen tartalmú rendelkezése alapján törli, az adatkezelést megszünteti. Az üzemeltető Hírlevél Szolgáltatásáról a regisztrációs felületen feltüntetett linkkel bármikor lehetőség van leiratkozni, mely az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonásának minősül, így az üzemeltető a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a hírlevél küldése céljából korábban megadott felhasználói személyes adatokat.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel a Felhasználó a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet.

1. Adatok módosítása, törlése, zárolása:
A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását a szervezes@muza.hu címen.

2. Tájékoztatás:
A Felhasználó bármikor jogosult az üzemeltető-től tájékoztatást kérni a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról a szervezes @muza.hu címen. A Felhasználó kérelmére az üzemeltető tájékoztatást ad a Hírlevél Szolgáltatással kapcsolatban a Felhasználóra vonatkozó kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az üzemeltető a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adja meg a Felhasználó által kért tájékoztatást.

3. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen és amennyiben az üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

4. Jogorvoslat:
Ha a Felhasználó (vagy érintett) úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége:  

Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-3911400